Dispensregler 2022

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2022][Lågsäsongsfiske]

REGLER FÖR FISKET INOM FORSHAGAFORSENS FISKEVÅRDSOMRÅDE
20 Maj – 15 oktober 2022
Fisketid är kl 05.00 – 24.00
Fisket är indelat i 4 zoner.
Gemensamma bestämmelser.

 1. TEMPERATURGRÄNS
  Under dispensperioden ska fisket efter lax och öring upphöra när vattentemperaturen i Klarälven vid Forshaga är 18˚C eller högre. Om fiske är tillåtet eller inte en viss dag avgörs av föregående dags uppmätta vattentemperatur. Temperaturmätningar ska genomföras på morgonen mellan kl. 9:00 – 10:00.
 2. LAX OCH ÖRING MED FETTFENAN KVAR
  All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.
 3. LAX OCH ÖRING UTAN FETTFENA
  För lax och öring som saknar fettfena gäller följande.
  a. Klarälvslax får tas upp och behållas.
  b. Klarälvsöring, Gullspångsöring och Gullspångslax som fångats ska genast återutsättas. (Klarälvsöring som är fettfeneklippt är även märkt genom att vänster bukfena är bortklippt. Gullspångslaxen som är fettfeneklippt är även märkt genom att höger bukfena är bortklippt. Gullspångsöring är endast märkt genom fettfeneklippning.)
 4. FISKETS UTFÖRANDE
  Fisket ska börja uppströms i zonen, och bedrivs med successiv förflyttning nedströms. Gäller land-, båt- och vadningsfiske. Vadningsfiske med ständig förflyttning sker med ett kast- ett steg. På mera fasta fiskeplatser och vid båtfiske skall omflyttning ske med längst 15 minuters intervaller. Vadningsfiske äger företräde framför båtfiske.
 5. FÅNGSTANMÄLAN
  Samtliga fångade laxar och öringar skall ovillkorligen registreras vid Fiskecentret samma dag.
  Registreringen skall innehålla fångstperson, fångstpersons hemort, zon, datum, fångstens art, kön, samt dagens uppmätta vattentemperatur. Fiskaren är skyldig att vid anmodan visa upp all upptagen fångst för personal vid fiskecentret eller jourhavande tillsynsman.
 6. FÅNGST & ÅTERUTSÄTTNING
  Endast en fettfeneklippt klarälvslax över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag. Väljer fiskaren att ta upp en klippt klarälvslax över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske. All fisk med fettfena samt klippt klarälvsöring, gullspångsöring och gullspångslax skall genast återutsättas enligt punkt 2 och 3. Lax och öring som ej ska, eller får avlivas får ej tas upp ur vattnet. Avkrokning och återutsättning ska ske i vattnet.
 7. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 8. BETE
  Naturligt bete får ej användas vid fiske efter lax och öring. Hullinglös, valfri krok (enkel, dubbel eller trekrok) ska användas vid fiske efter lax och öring.
 9. HÅV
  Vid användning av håv skall nätet vara knutlöst alternativt gummerat. Vid fiske från båt är håv obligatoriskt. Om egen håv ej medtages kan det köpas på sportfiskecentret. På grund av en brand på verksamheten har vi i nuläget inga håvar att erbjuda.
 10. BÅTFISKE
  Zon 1-3: Båtfiske får endast ske från ankrad båt. Så kallad harling är ej tillåten.
  Zon 4 Fiske med rörlig båt tillåtet (harling).
 11. DE FISKANDE
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande.
 12. ÅRSKORT
  Lilla årskortet gäller i alla zoner utom zon 2, stora årskortet gäller även obokade platser i zon 2. Maximalt 50 st årskort får säljas.
  Förbokning av fisketillfällen görs senast kl 12 dagen innan fisket ska ske.
  Avbokning skall ske senast kl 12 dagen före bokat fiske.
  Efter varje fisketillfälle i zon 1 skall nästa fisketillfälle ske i annan zon. Ny bokning av plats i zon 1 får ske först efter fisket i annan zon. Ny bokning får ske först efter avslutat fiske.
  Obokade ordinarie platser får bokas innevarande fiskedag efter klockan 16. Detta görs genom registrering på fiskecentret och ska ske i enlighet med gällande regler för årskort. Vid bokningar på lediga platser efter klockan 16 behöver inte nästa fisketillfälle ske i annan zon.
  Ingen fiskare tillåts ta upp fler än 5 klippta klarälvslaxar under dispensperioden.
 13. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på bokat fiskerättsägarkort (se antal för respektive zon). Vid avhämtning av fiskekort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 14. FISKE EFTER ANNAN FISK ÄN LAX OCH ÖRING
  Fiskerättsägare och ungdomar under 15 år får fiska fritt från land med metspö (toppknuten lina) och spinnfiska med valfri krok i zon 4. Mete med toppknuten lina får även fritt ske av ungdomar under 15 år i de två båtvikarna som ligger i anslutning till fiskecentret.
 15. GÄDDFISKEKORT
  För att fiska gädda säljs max fyra stycken gäddfiskekort per dag. Innehavare av gäddfiskekort får fiska på specifika platser enligt separat karta i zon 1 och 3 samt hela zon 4. För gäddfiskekortet är endast fiske med flugspö tillåtet i zon 1 och zon 3. I zon 4 är även spinnfiske tillåtet. Alla gäddor med en längd av 100 cm eller längre skall genast varsamt återutsättas.
  Gäddfiskekortet gäller på specifika platser i zon 1 och 3 samt hela zon 4.
  Landfiske, båtfiske eller vadning
  Antal fiskeplatser: 4 st
  Metod: Endast flugspö i zon 1 och zon 3. I zon 4 är även spinnfiske tillåtet. Kortpris: 200 kronor.
 16. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.
 17. FISKERÄTTSÄGARNAS FISKE
  För de fiskerättsägare (11 st) som disponerar mer än ett fiskerättsägarkort stadgas att samtliga kort utöver det första (kort nr 1) inte gäller i zon 2. Kort nr 1 får enligt stadgarna inte överlåtas eller användas av annan än fiskerättsägaren och dennes familj. Övriga kort kan överlåtas till annan person. Innehavare av sådant kort kan endast åberopa fiske med maximalt ett sådant extrakort per säsong.
  Fördelning av fiskekort mellan så kallade turistfiskare och fiskerättsägare sker på sätt som anges för varje zon.
  Fiskerättsägare bokar sina fisketillfällen senast kl 12 dagen innan fisket ska ske. Fiskerättsägareplats som ej bokats senast kl 12 dagen innan ikraftträdande, säljes som turistfiskekort. OBS att fiskerättsägare som vill komma i åtnjutande av ordinarie fiskekort, köper dessa till ordinarie pris.
  Avbokning skall ske senast kl 12 dagen före bokat fiske.
  Efter varje fisketillfälle i zon 1 eller 2 skall nästa fisketillfälle ske i annan zon. Ny bokning av plats i zon 1 eller 2 får ske först efter fisket i annan zon. Ny bokning får ske först efter avslutat fiske.
  Obokade ordinarie platser får bokas innevarande fiskedag efter klockan 16. Detta görs genom registrering på fiskecentret och ska ske i enlighet med gällande regler för respektive fiskerättsägarkort.
  Vid bokningar på lediga platser efter klockan 16 behöver inte nästa fisketillfälle ske i annan zon.
  Ingen fiskare tillåts ta upp fler än sammanlagt 5 klarälvslaxar under perioden.

  Regler för zonerna.

  ZON 1
  Från säkerhetszonen nedströms kraftverket och till området mitt för Hjortmyrsbäcken/Grisholmens dyktalb/Grisholmen.
  Vadning och båtfiske
  Antal fiskeplatser: 4 st, varav 3 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
  Metod: Flugfiske, valfri lina och hullinglös krok. Användning av bly är förbjudet.
  Kortpris: 20 maj – 14 juni 200 kronor
  15 juni – 15 okt 400 kronor

  ZON 2
  Från gränsen zon 1 och ner till gränsen zon 3, ravinen Skivedssidan/strax nedom Lillälvens mynning på Forshagasidan.
  Vadning eller båtfiske beroende på vattenstånd. Vid lågvatten är inget båtfiske tillåtet och vid högvatten är inget vadfiske tillåtet. Lågvatten infaller när det röda märket på ”Forshagastenen” syns runt hela stenen. Fiske från strand/land är alltid tillåtet.
  Antal fiskeplatser: 5 st, varav 4 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
  Metod: Flugfiske med valfri lina och hullinglös krok. Användning av bly är förbjudet.

  Kortpris: 20 maj – 14 juni 300 kr
  15 juni – 15 okt 600 kr

  ZON 3
  Från gränsen till zon 2 i norr och ned till Skivedsbron.
  Landfiske, båtfiske eller vadning.
  Antal fiskeplatser: 5 st, varav 4 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
  Metod: Flugfiske, valfri lina och hullinglös krok. Spinnfiske med fluga. Användning av bly är förbjudet.
  Kortpris: 20 maj – 14 juni 150 kronor
  15 juni – 15 okt 200 kronor

  ZON 4
  Från järnvägsbron i norr ner till områdesgränsen nedströms Bävergatan/pumpstation på Skivedssidan och vinkelrätt över älven.
  Landfiske och båtfiske.
  Antal fiskeplatser: 30 st, 15 st på vardera sidan älven.
  Metod: Spinnfiske och flugfiske. Allt fiske efter lax och öring bedrivs med hullingslös krok Användning av bly är förbjudet.
  Kortpris: 100 kronor.