Höstfisket

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2018] [Regler för vårfisket] [Regler för höstfisket]

Höstfiske, 16 Oktober-31 December

Fiskekortspris 100kr/dygn. Ett spö/kort.
Ingen zonindelning.

 1. ALL LAX OCH ÖRING SKALL OVILLKORLIGEN ÅTERUTSÄTTAS.
 2. TILLÅTNA FISKEMETODER
  Fiske med handredskap efter gädda, harr och lake är tillåtet.
 3. MINIMIMÅTT FÖR HARR
  Minimimåttet för harr är 30 cm.
 4. MAXIMIMÅTT FÖR GÄDDA OCH LAKE
  Maximimåttet för gädda är 100 cm, och för lake 60 cm.
 5. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen ska omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är förbjudet.
 6. LEVANDE AGN
  Fiske med levande betesfisk är förbjudet.
 7. FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättsägarkort.
 8. ÅRSKORT FÖR KOMMUNINVÅNARE
  16 oktober-31 december gäller kortet i hela området.
 9. UNGDOMAR
  Ungdomar under 15 år bosatta i Forshaga kommun får fiska fritt nedströms järnvägsbron. Gällande regler för fisket ska följas.
 10. RAPPORTERING 
  Samtliga fångster skall registreras vid Sportfiskecentret.
 11. FISKEKORT
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande.
 12. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.