Höstfisket

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2018] [Regler för vårfisket] [Regler för höstfisket]

Höstfiske, 16 Oktober-31 December

Fiskekortspris 100kr/dygn. Ett spö/kort.
Ingen zonindelning.

1. ALL LAX OCH ÖRING SKALL OVILLKORLIGEN ÅTERUTSÄTTAS.

2.TILLÅTNA FISKEMETODER:
Fiske med handredskap efter gädda, harr och lake är tillåtet.

3.MINIMIMÅTT FÖR HARR:
Minimimåttet för harr är 30cm.

4.FELKROKNING:
Fisk som felkrokats, dvs inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen ska omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är förbjudet.

5. FISKERÄTTSÄGARE:
Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättsägarkort.

6.ÅRSKORT FÖR KOMMUNINVÅNARE:
16 oktober-31 december gäller kortet i hela området.

7.UNGDOMAR:
Ungdomar under 15 år bosatta i Forshaga kommun får fiska fritt nedströms järnvägsbron. Gällande regler för fisket ska följas.

8. RAPPORTERING: 
Gädda som fångats skall registreras vid Sportfiskecentret

9. FISKEKORT:
Ska bäras väl synligt och vid anmodan uppvisas för fisketillsyningsman.

10. ÄNDRING AV REGLER:
Forshagaforsens fiskevårsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.

 

© Forshagaforsen 2014