Dispensregler 2021

[Regler för sommarfisket (dispensregler) 2021][Lågsäsongsfiske]

REGLER FÖR FISKET INOM FORSHAGAFORSENS FISKEVÅRDSOMRÅDE
20 Maj – 15 oktober 2021
Fisketid är kl 05.00 – 24.00
Fisket är indelat i 4 zoner.
Gemensamma bestämmelser

 1. TEMPERATURGRÄNS
  Fro.m 1/7 – 15/10 får fiske efter lax och öring ej bedrivas när vattentemperaturer är 18,0˚C eller högre. Temperaturen mäts varje morgon, och uppmätt värde ligger till grund för om fisket kommer vara öppet eller ej under dagen.
  Under resterande tid av året får fiske efter lax och öring ej bedrivas när vattentemperaturen är 20,0˚C eller högre.
 2. LAX OCH ÖRING MED FETTFENAN KVAR
  All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.
 3. LAX OCH ÖRING UTAN FETTFENA
  a. Klarälvslax och Gullspångsöring överstigande minimimåttet 60 cm får tas upp och behållas. Klarälvslax och Gullspångsöring under minimimåttet skall genast varsamt återutsättas.
  b. All fångad Klarälvsöring och Gullspångslax oavsett mått skall genast återutsättas.
  (Klarälvsöringen är även märkt genom att vänster bukfena är bortklippt och gullspångslaxen genom att höger bukfena är bortklippt)
 4. FISKETS UTFÖRANDE
  Fisket ska börja uppströms i zonen, och bedrivs med successiv förflyttning nedströms. Gäller land-, båt- och vadningsfiske. Vadningsfiske med ständig förflyttning sker med ett kast- ett steg. På mera fasta fiskeplatser och vid båtfiske skall omflyttning ske med längst 15 minuters intervaller. Vadningsfiske äger företräde framför båtfiske.
 5. FÅNGSTANMÄLAN
  Samtliga fångade laxar och öringar, även återutsatta, skall ovillkorligen registreras vid Fiskecentret samma dag. Upptagen klarälvslax eller gullspångsöring skall vägas och mätas vid Fiskecentret.
  Registreringen skall innehålla fångstperson, fångstpersons hemort, zon, datum, fångstens art, kön, längd samt vilken kroktyp som användes (enkel, dubbel eller trekrok). Först efter registreringen tillfaller fångsten fångstpersonen.
  Upptagen gullspångsöring eller klarälvslax med vikter överstigande 9 kg skall snarast visas upp för vittne för att registreringen skall bli godkänd. Fiskaren är skyldig att vid anmodan visa upp all upptagen fångst för personal vid fiskecentret eller jourhavande tillsynsman.
 6. FÅNGST & ÅTERUTSÄTTNING
  Endast en klarälvslax eller gullspångsöring över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag. Väljer fiskaren att ta upp en klarälvslax eller gullspångsöring över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske. All Klarälvsöring och gullspångslax skall genast återutsättas enligt punkt 2 och 3. Lax och öring som ej ska, eller får avlivas får ej tas upp ur vattnet. Avkrokning och återutsättning ska ske i vattnet.
 7. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 8. BETE
  Naturligt bete får ej användas vid fiske efter lax och öring. Hullinglös, valfri krok ska användas vid fiske efter lax och öring.
 9. HÅV
  Vid användning av håv skall nätet vara knutlöst alternativt gummerat. Vid fiske från båt är håv obligatoriskt. Om egen håv ej medtages kan det köpas på sportfiskecentret.
 10. BÅTFISKE
  Zon 1-3: Båtfiske får endast ske från ankrad båt. Så kallad harling är ej tillåten.
  Zon 4 Fiske med rörlig båt tillåtet (harling).
 11. DE FISKANDE
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande.
 12. ÅRSKORT
  Lilla årskortet gäller i alla zoner utom zon 2, stora årskortet gäller även obokade platser i zon 2. Maximalt 50 st årskort får säljas.
  Förbokning av fisketillfällen görs senast kl 12 dagen innan fisket ska ske.
  Avbokning skall ske senast kl 12 dagen före bokat fiske.
  Efter varje fisketillfälle i zon 1 skall nästa fisketillfälle ske i annan zon. Ny bokning av plats i zon 1 får ske först efter fisket i annan zon. Ny bokning får ske först efter avslutat fiske.
  Obokade ordinarie platser får bokas innevarande fiskedag efter klockan 16. Detta görs genom registrering på fiskecentret och ska ske i enlighet med gällande regler för årskort. Vid bokningar på lediga platser efter klockan 16 behöver inte nästa fisketillfälle ske i annan zon.
  Ingen fiskare tillåts ta upp fler än 5 klarälvslaxar eller gullspångsöringar under perioden.
 13. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på bokat fiskerättsägarkort (se antal för respektive zon). Vid avhämtning av fiskekort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 14. FISKE EFTER ANNAN FISK ÄN LAX OCH ÖRING
  Fiskerättsägare och ungdomar under 15 år får fiska fritt från land med metspö (toppknuten lina) och spinnfiska med valfri krok i zon 4. Mete med toppknuten lina får även fritt ske av ungdomar under 15 år i de två båtvikarna som ligger i anslutning till fiskecentret.
 15. GÄDDFISKEKORT
  För att fiska gädda säljs max fyra stycken gäddfiskekort per dag. Innehavare av gäddfiskekort får fiska på specifika platser enligt separat karta i zon 1 och 3 samt hela zon 4. För gäddfiskekortet är endast fiske med flugspö tillåtet i zon 1 och zon 3. I zon 4 är även spinnfiske tillåtet. Alla gäddor med en längd av 100 cm eller längre skall genast varsamt återutsättas.
 16. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort. Detta kan ske om för många laxar/öringar tas tidigt under dispensperioden.

Regler för zonerna.

ZON 1
Från säkerhetszonen nedströms kraftverket och till området mitt för Hjortmyrsbäcken/Grisholmens dyktalb/Grisholmen.
Vadning och båtfiske
Antal fiskeplatser: 4 st, varav 3 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
Metod: Flugfiske, valfri lina och hullinglös krok. Användning av bly är förbjudet.
Kortpris: 20 maj – 14 juni 200 kronor
15 juni – 15 okt 400 kronor

ZON 2
Från gränsen zon 1 och ner till gränsen zon 3, ravinen Skivedssidan/strax nedom Lillälvens mynning på Forshagasidan.
Vadning eller båtfiske beroende på vattenstånd. Vid lågvatten är inget båtfiske tillåtet och vid högvatten är inget vadfiske tillåtet. Lågvatten infaller när det röda märket på ”Forshagastenen” syns runt hela stenen. Fiske från strand/land är alltid tillåtet.
Antal fiskeplatser: 5 st, varav 4 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
Metod: Flugfiske med valfri lina och hullinglös krok. Användning av bly är förbjudet.

Kortpris: 20 maj – 14 juni 300 kr
15 juni – 15 okt 600 kr

ZON 3
Från gränsen till zon 2 i norr och ned till järnvägsbron.
Landfiske, båtfiske eller vadning.
Antal fiskeplatser: 5 st, varav 4 st turistkort och 1 st fiskerättsägarkort.
Metod: Flugfiske, valfri lina och hullinglös krok. Spinnfiske med fluga. Användning av bly är förbjudet.
Kortpris: 20 maj – 14 juni 150 kronor
15 juni – 15 okt 200 kronor

ZON 4
Från järnvägsbron i norr ner till områdesgränsen nedströms Bävergatan/pumpstation på Skivedssidan och vinkelrätt över älven.
Landfiske och båtfiske.
Antal fiskeplatser: 30 st, 15 st på vardera sidan älven.
Metod: Spinnfiske och flugfiske. Allt fiske efter lax och öring bedrivs med hullingslös krok Användning av bly är förbjudet.
Kortpris: 100 kronor.

GÄDDFISKEKORT
Gäddfiskekortet gäller på specifika platser i zon 1 och 3 (se karta) samt hela zon 4.
Landfiske, båtfiske eller vadning
Antal fiskeplatser: 4 st
Metod: Endast flugspö i zon 1 och zon 3. I zon 4 är även spinnfiske tillåtet. Kortpris: 200 kronor.
Områden för gäddflugfiske i zon 1 & 3

 1. FISKERÄTTSÄGARNAS FISKE
  För de fiskerättsägare (11 st) som disponerar mer än ett fiskerättsägarkort stadgas att samtliga kort utöver det första (kort nr 1) inte gäller i zon 2. Kort nr 1 får enligt stadgarna inte överlåtas eller användas av annan än fiskerättsägaren och dennes familj. Övriga kort kan överlåtas till annan person. Innehavare av sådant kort kan endast åberopa fiske med maximalt ett sådant extrakort per säsong.
  Fördelning av fiskekort mellan så kallade turistfiskare och fiskerättsägare sker på sätt som anges för varje zon.
  Fiskerättsägare bokar sina fisketillfällen senast kl 12 dagen innan fisket ska ske. Fiskerättsägareplats som ej bokats senast kl 12 dagen innan ikraftträdande, säljes som turistfiskekort. OBS att fiskerättsägare som vill komma i åtnjutande av ordinarie fiskekort, köper dessa till ordinarie pris.
  Avbokning skall ske senast kl 12 dagen före bokat fiske.
  Efter varje fisketillfälle i zon 1 eller2 skall nästa fisketillfälle ske i annan zon. Ny bokning av plats i zon 1 eller 2 får ske först efter fisket i annan zon. Ny bokning får ske först efter avslutat fiske.
  Obokade ordinarie platser får bokas innevarande fiskedag efter klockan 16. Detta görs genom registrering på fiskecentret och ska ske i enlighet med gällande regler för respektive fiskerättsägarkort.
  Vid bokningar på lediga platser efter klockan 16 behöver inte nästa fisketillfälle ske i annan zon.
  Ingen fiskare tillåts ta upp fler än sammanlagt 5 klarälvslaxar eller gullspångsöringar under perioden.